Βιβλιοθήκη ΜΔΠ Fernox

Τι είναι το ΜΔΠ;

Το ΜΔΠ είναι το ακρώνυμο για την έννοια Μοντέλο Δομικών Πληροφοριών, το οποίο είναι μια συλλογική διαδικασία και χρησιμοποιεί ένα έξυπνο 3διάστατο ψηφιακό μοντέλο προκειμένου να συμβουλεύει, να ενημερώνει και να επικοινωνεί αποφάσεις έργων. Προσφέρει πιο αποτελεσματικούς τρόπους σχεδιασμού και διατήρησης των αποκτημάτων στον κύκλο ζωής ενός έργου.

Το ΜΔΠ προσφέρει βελτιωμένη διαφάνεια και οπτικοποίηση για όλες τους μετόχους διευκολύνοντας την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων μέσω της συνεργασίας και της συναδελφικότητας.

Πότε εφαρμόστηκε το ΜΔΠ;

Το ΜΔΠ έγινε υποχρεωτική διαδικασία σε δημόσια κτίρια το 2016 για κτίρια αξίας πάνω από 5 εκατομμύρια λίρες. Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι να μειωθεί το κεφάλαιο και το αποτύπωμα άνθρακα για τη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής μέσω συλλογικής εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα. 

Γκάμα προϊόντων Fernox και συμμόρφωση με το ΜΔΠ

Τα αρχεία ΜΔΠ είναι διαθέσιμα σε όλη την γκάμα TF1 Filter και παρέχονται διαστάσεις, συνδέσεις αγωγών, βάρη και δεδομένα για τις λειτουργίες των προϊόντων, ώστε να είναι εύκολο για τους εργολήπτες και τους μηχανικούς να βρουν αυτά τα αρχεία και να συμμορφώνονται με το ΜΔΠ.

TF1 Omega+ Filter