Αποποίηση ευθυνών

Ανακοίνωση νομικού – Όροι χρήσης του Fernox web

Fernox δεν κάνει δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής της τοποθεσίας web, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνδέσεις υπερκειμένου ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται άμεσα ή έμμεσα από Fernox στο web και διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και διορθώσεις σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ειδοποίηση.

Fernox δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις στο Fernox στο web και οι αποφάσεις που βασίζονται σε πληροφορίες που περιέχονται σε Fernox στο web είναι αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη.

Fernox δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση για οποιαδήποτε είδος που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία, μέσω της χρήσης των πληροφοριών που λαμβάνονται είτε άμεσα είτε έμμεσα από Fernox ιστοσελίδα του. Οποιεσδήποτε και όλες οι πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Fernox web αποτελεί ή πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί πρόσκληση για επένδυση ή άλλως για συμμετοχή ή τίτλων MacDermid επιδόσεων λύσεις της μητρικής εταιρείας.